nederlands
english

Knowledge Bank Workplace Innovation

Best practices and other information about Workplace Innovation and Smart Working

Back to the overview

Properties

  • Publication date: 2009
  • Date added: 16 September 2009
  • Organisatie: Avelante
  • Homepage: www.avelante.nl
  • Postadres:
    Nieuwlandparc 11 L
    2952 DA Alblasserdam

Share

Actions

Rating:
Rating: Innovative care results at GZ-institutions Pameijer and St. ZorgBreed

Innovative care results at GZ-institutions Pameijer and St. ZorgBreed

2009 - Pameijer en St. ZorgBreed hebben een innovatieve zorgprestatie uitgevoerd en sociale innovatie tot stand gebracht. De zorgprestatie bestaat uit het bieden van de mogelijkheid geïntegreerd te wonen in een V&V-instelling aan oudere cliënten met een verstandelijke beperking,. Incidenteel wonen er wel mensen met een verstandelijke beperking in een V&V-instelling maar dat zijn uitzonderingen. Meestal is er een afgescheiden vleugel in een V&V-instelling waar cliënten van een GZ-instelling wonen.

Doel

Met de mogelijkheid om in een V&V-instelling te wonen, krijgt de oudere cliënt met de verstandelijke beperking meer regie over levensloopbestendig zorgen en wonen. Indien voor de juiste V&V-instelling wordt gekozen, kan de cliënt, naarmate de zorgbehoefte toeneemt, zonder te hoeven verhuizen binnen de muren van de V&V instelling blijven. Voor de medewerkers in het primaire zorgproces is ten doel gesteld dat door uitwisseling van kennis aan oudere cliënten met een verstandelijke beperking betere zorg verleend kan worden.

Waarom is dit sociale innovatie?

De sociale innovatie is vooral gelegen in het ‘slimmer werken’ door optimale kennisuitwisseling tussen beide organisaties.

De deskundigheidsbevordering over en weer heeft veel aandacht gekregen. Tijdens de deskundigheidsbevordering bleek dat de organisaties elkaar op het gebied van kennis en mogelijkheden aanvulden. Ook ontstonden er allerlei creatieve ideeën om slimmer te kunnen werken in het kader van de dagbesteding. Er is een kenniscentrum gecreëerd als het gaat over de vraag “hoe om te gaan met ouderen met een verstandelijke beperking wat betreft zorg en begeleiding”. Na de proef-woonfase is het project geëvalueerd en zijn er aanbevelingen uit voortgekomen om zowel het zorg/begeleidingsproces als de uitwisseling van elkaars kennis verder te verfijnen en het kenniscentrum verder uit te bouwen.

Aanpak

Om te onderzoeken of geïntegreerd wonen in een V&V-instelling een reële optie is voor oudere mensen met een verstandelijke beperking, hebben een zestal cliënten van Pameijer drie weken proef gewoond bij St. ZorgBreed. De proef is een succes geworden met de kanttekening dat gebleken is dat niet iedereen geschikt is om op termijn in een V&V-instelling te wonen. Twee van de zes cliënten hebben de drie weken niet afgemaakt.

Alvorens de oudere cliënten proef te laten wonen is er heel veel voorwerk gedaan. Zo zijn er o.a. selectiecriteria opgesteld en financiële overzichten gemaakt met betrekking tot de mogelijkheden en onmogelijkheden in het kader van de ZZP-financiering. Familie en verwanten in beide instellingen zijn zowel mondeling als schriftelijk over het project geïnformeerd en medewerkers van beide partijen zijn gedurende een periode van drie kwart jaar periodiek met elkaar in contact gebracht om de kennisuitwisseling op de juiste wijze vorm te kunnen geven. Ook zijn er onder begeleiding van medewerkers excursies gehouden zodat de cliënten en verwanten konden zien wat een V&V-instelling te bieden heeft en medewerkers kennis konden maken met elkaars organisatie.

Toekomstverwachtingen

De toekomstverwachting is dat dit project een bijdrage levert aan een maatschappelijk/politiek vraagstuk; namelijk het verkleinen van de wachtlijsten in de GZ. Cliënten van een GZ-instelling verblijven daar relatief lang. Het verblijf stopt veelal bij overlijden. Indien naarmate de ouderdomsklachten toenemen meer oudere mensen met een verstandelijke beperking voor een V&V-instelling kiezen, schept dat ruimte binnen de wachtlijsten. De V&V-instellingen kunnen de bezetting van de kamers steeds minder sturen. Door middel van afspraken met een GZ-instelling kan de leestand tot een minimum worden beperkt.

Voor de begeleiders en de verzorgenden wordt het werk interessanter en hierdoor zal het werkplezier worden geactiveerd. De begeleiders blijven doen waar ze al goed in zijn en kunnen zich verder specialiseren met jongeren met hedendaagse beperkingen zoals autisme, ADHD, anorexia enz. die aan de onderzijde instromen. De verzorgenden van de V&V-instellingen krijgen er een nieuwe doelgroep bij waardoor het werk gevarieerder wordt.

Kortom: de beide organisaties vullen elkaar aan en zijn ondersteunend aan elkaar. Verder worden alle talenten van de medewerkers geprikkeld, uitgedaagd en benut. Dit vernieuwende innovatieve zorgproduct zal de arbeidsproductiviteit naar verwachting verhogen en het proces efficiënter maken.

Contactgegevens

Stichting Pameijer, Gehandicaptenzorg (GZ)

Crooswijksesingel 66

3034 CJ Rotterdam

Stichting ZorgBreed, Verzorging & Verpleeginstelling (V&V)

Postbus 24

2900 AA Capelle aan den IJssel.

Keywords: externe samenwerking, sociale innovatie